Podrška u obrazovanju Romske dece školskog uzrasta

Podrška u obrazovanju Romske dece školskog uzrasta


Hleb Života je 2005. godine započeo Program podrške u obrazovanju i integraciji Romske dece u školski sistem.

Program prvenstveno doprinosi uspešnijoj integraciji Romske dece u školski sistem sa ciljem redovnog završavanja osnovne škole i upisa u srednju školu, kao i da negujući međusobne odnose i odnose van svog neposrednog okruženja mogu da ostvare svoja osnovna ljudska prava.

Dugoročan cilj projekta jeste jačanje kapaciteta Romske zajednice kroz proces obrazovanja kako bi se poboljšali uslovi života i prekinuo lanac siromaštva ove društveno marginalizovane grupe.

Da bi se ostvario ovaj uticaj bilo je neophodno uspostaviti saradnju sa lokalnom školom, učiteljima, roditeljima dece i drugim akterima koji deluju u užoj i široj lokalnoj zajednici, kao što su opština, Romski centar, Romska udruženja itd.

Program podrške u obrazovanju Romske dece sprovodi se u opštini Surčin i obuhvata 80 romske dece koja pohađaju osnovnu školu i oko 50 njihovih roditelja iz nekoliko obližnjih romskih naselja.

Sprovodi se u prostoru koji deca i učitelji popularno zovu „Kućica“ a koji su Hleb Života i opština Surčin zajedničkim snagama opremili za rad sa romskom decom na samom početku programa.


Aktivnosti koje se sprovode:


 • Časovi pomoći u učenju romskoj deci koja pohađaju osnovnu školu od 1. do 8. razreda.
  Pomoć se pruža u savladavanju školskog gradiva, posebno iz matematike, srpskog i stranog jezika, rešavanju domaćih zadataka, pripremi za kontrolne zadatke i dr.
  Na kraju školske godine, sa decom koja završavaju 8. razred, organizuju se časovi pomoći u pripremi za završni ispit i pomoći oko usmeravanja prilikom upisa u srednju školu. Časovi se održavaju svakog radnog dana u trajanju od tri sata.
 • Edukativne, kreativne i druge radionice sa decom iz programa od 1. do 8. razreda za razvijanje različitih novih veština i znanja.
  Posebna pažnja se posvećuje temama razumevanja različitosti, prevazilaženja predrasuda, razumevanja problema konflikata i diskriminacije. Deca se animiraju i podstiču da sama predlažu akcije i predstave kroz koje se mogu predstaviti u svojoj romskoj i široj lokalnoj zajednici (povodom Dana Roma, Dana škole, Nove godine i sličnih događaja). Radionice se odvijaju najmanje dva puta mesečno u trajanju od dva sata.
 • Socijalne aktivnosti u široj lokalnoj zajednici sa decom od 1. do 8. razreda U ove aktivnosti spadaju odlazak u bioskop, zoološki vrt, akva park, organizovanje edukativnih izleta, rekreativno-edukativnih kampova i sl. Svaki izlazak dece iz njihovog okruženja u novu lokalnu sredinu i učešće u novim sadržajima obogaćuje ličnost deteta, razvija nove obrasce ponašanja i doprinosi boljoj socijalizaciji dece u širu društvenu zajednicu. Ovim aktivnostima su obuhvaćena sva deca u programu.
 • Redovni roditeljski sastanci - Pored redovnih roditeljskih sastanaka koji se sprovode svaki drugi mesec, roditelji imaju mogućnost i neformalnih susreta sa učiteljima, a organizuju se i različite edukativne radionice sa roditeljima dece u cilju njihovog osnaživanja da mogu podržati svoju decu da istraju u školovanju.
 • Periodični sastanci sa predstavnicima škola, lokalne zajednice i romske manjine u opštinskim strukturama Na sastancima se predstavljaju i izveštavaju rezultati programa, organizuje saradnja sa učiteljima u cilju postizanja boljih rezultata u radu sa decom i podstiču zajedničke akcije na poboljšanju uslova života romske zajednice.

Naši Donatori: