Zastupanje Prava Starijih

Zastupanje prava starijih kroz mrežu HUMANAS


HumanaS je mreža humanitarnih organizacija i udruženja građana koje se bave pitanjima starijih osoba nastala na inicijativu Crvenog krsta Srbije 2004. godine. U Mrežu je uključeno 16 organizacija među kojima je i Hleb Života.

Hleb Života je članica mreže HumanaS od 2005. godine od kada aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva Mreže kroz učešće u istraživanjima, fokus grupama, okruglim stolovima, seminarima, tribinama i obeležavanju svih važnih datuma koji se tiču starijih osoba. Podstičemo članice HumanaS-a da se po pitanju problema demencije aktiviraju i zastupaju preporuke Mreže za demenciju radi uspostavljanja registra dementnih, pružanja podrške porodicama obolelih, iniciranja otvaranja Dnevnog boravka za dementne, obezbedjivanja besplatnih pelena i dr.

Ciljevi mreže Humanas:

 • Lobiranje za prava starijih kod relevantnih institucija, vlasti i medija;
 • Zajedničko rešavanje prepoznatih problema kroz koordinisane akcije, programe i zajedničke projekte;
 • Motivisanje starijih da budu aktivni na društvenoj sceni u rešavanju svojih problema.

Članice mreže HumanaS učestvuju u istraživanjima, tribinama, zajedno obeležavaju sve važne datume u vezi sa starijima i starenjem, zastupaju prava korisnika, učestvuju u humanitarnim aktivnostima i iniciraju izmene u zakonodavnom okviru kod relevantnih institucija.

Stručni radnici „Hleba Života“ zajedno sa seniorima koji aktivno učestvuju u projektu za brigu o starijima, u proteklom periodu dali su svoj doprinos u radu Mreže HumanaS kroz sledeće aktivnosti:

 • Učešće u regionalnom projektima „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“ kroz realizaciju mikroprojekta „Podrška seniorskom aktivizmu kroz razvoj preduzetničke aktivnosti kreativne radionce Dnevnog centra Hleba života za seniore“.
 • Obeležavanje važnih datuma kao što su Dani seniora, Međunarodni dan žena, Međunarodni dan starijih osoba 1. oktobar i dr. kroz prisustvo starih na tribinama, organizovanje bazara, prezentovanje rada članica mreže i druženja sa građanima.
 • Učešće starih u različitim istraživanjima Mreže kao što su: “Uloga porodice i institucija u poboljsanju kvaliteta života i međugeneracjske saradnje“, anketiranje starijih građana sa opštine Vračar na temu „Starenje u gradovima, izazov savremenog drustva 2018“ i anketiranje seniora iz Kluba Hleba života u Obrenovcu na temu „Položaj starijih u ruralnim sredinama“.
 • Za vreme Covid 19 pandemije učešće u 3 istraživanja kroz anketiranje starijih:
  „Praćenje faktora rizika tokom COVID-19 pandemije po zdravlje neformalnih negovatelja u RS“.
  „Procena uticaja pandemije covid-19 na prava i položaj starijih žena i muškaraca“
  „Osnaživanje starijih žena i prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji“.
 • Konferencije, tribine, okrugli stolovi i sastanci kao što su:
  Okrugli sto pod nazivom “Međugeneracijska solidarnost i razmena”;
  Konferencija na temu “Međugeneracijska solidarnost između porodice i države”;
  konferencija za štampu povodom projekta “Starenje i digitalna uključenost“
 • Humanitarna pomoć za vreme pandemije COVID 19: U okviru projekta humanitarne pomoći mreže HumanaS namenjene za siromašna starija lica pogođena nepovoljnjim okolnostima izazvanih pandemijom Covid19, „Hleb Života” je podelio 50 paketa hrane i 50 paketa higijene za najugroženije.

Naši Donatori: