Briga o starijima

Socijalne usluge za starije ljude, promovisanje aktivnog starenja i podrška osobama sa demencijom

Program za pomoć starijim licima je nastao iz rada Hleba života sa izbeglicama 90-ih godina, kada im je pružana materijalna pomoć, a vremenom je došlo do sagledavanja da su njihove potrebe i nemoć mnogo većeg obima. Siromaštvo, nedovoljna briga porodice kao i nezaposlenost radno aktivnih članova porodice najčešći su problemi sa kojima se suočavaju stariji.

Prepoznajući ovu situaciju Hleb Života je 2004. godine počeo da razvija socijalni program za pomoć starijima na sveobuhvatniji način.

Zahvaljujući svom profesionalnom i kvalitetnom radu u oblasti socijalne pomoći, Hleb Života je u junu 2018. godine dobio licencu (broj 399) od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje socijalne usluge Pomoć u kući za starija i odrasla lica.

Dobijena licenca je otvorila prostor za poboljšanje usluge na individualnom nivou, kao i za povećanje mogućnosti uticaja na sistemska rešenja i podršku starijim osobama, kao i bolju povezanost sa relevantnim akterima. U isto vreme, otvorena su i pitanja standardizacije usluga, njihove dostupnosti, kriterijuma za izbor korisnika i primanje subvencija iz javnih fondova.

Analiza okruženja

Prosečna starost stanovništva u Srbiji je 42,9 godina što našu zemlju svrstava među najstarije populacije na svetu sa indeksom starenja od 139,5.

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, u 2016. godini u Srbiji je živelo 7,058,322 stanovnika od kojih su 19 % stariji od 65 godina.

U Beogradu, lica starija od 65 godina čine 22 % stanovništva, a prosečna starost je 41,8 godina. Na primer, na opštini Vračar, u kojoj Hleb Života radi, prosečna starost je 44 godine a među ženama cak 46,8 godina.

Cilj programa je:

 •  Poboljšanje kvaliteta života starijih lica kroz pružanje licencirane usluge Pomoć u kući, psiho-socijalnu podršku i materijalnu pomoć na opštinama Vračar i Zvezdara.
 •  Podsticanje starijih na aktivno učešće u radu kluba Hleba života za starija lica “Topli Kutak” na opštini Zvezdara
 •  Zastupanje prava starijih kroz mrežu HumanaS  čija je članica i Hleb Života
 •  Podrška porodicama sa dementnim članom, zastupanje prava dementnih i članova njihovih porodica (negovatelja) i dalji razvoj Mreže aktera koji se bave pitanjem demencije

Aktivnosti programa:

 • Pružanje besplatne usluge Pomoć u kući za određeni broj korisnika, je omogućeno projektom donatora, i realizuje se na opštinama Zvezdara, Vračar i Rakovica. Podrška se sastoji u kupovini i pripremi hrane, pomoći u održavanju lične higijene i higijene stana. Dodatno su obezbeđene usluge licenciranog socijalnog radnika za korisnike Pomoći u kući koje se odnose na ostvarivanje prava iz oblasti penzijsko- invalidskog osiguranja, a takođe i prava kod Centara za socijalni rad i drugih javnih institucija jer korisnici nemaju dovoljno mogućnosti za kontakt sa ovim institucijama;
 • Psihosocijalna podrška: Informativna i savetodavna podrška u rešavanju problema i ostvarivanja prava; savetodavni rad sa srodnicima korisnika; praćenje zdravstvenog stanja (parametri TA i Gl) i zdravstveno prosvećivanje i posmatranje; motivisanje korisnika za prisustvovanje na tribinama obrazovnog karaktera; posredovanje kod zdravstvenih i socijalnih ustanova; poseban set usluga zdravstvenog i socijalnog radnika u zavisnosti od prisutnog problema korisnika;
 • Pružanje redovne mesečne materijalne pomoći - pomoć u hrani i higijeni, pomoć u kupovini lekova i nabavci ortopedskih pomagala i sl.; pomoć u plaćanju računa utrošene električne energije, pomoć za kupovinu ogreva za zimu;
 •  Aktiviranje starijih u različite grupe prema njihovom interesovanju – grupa za kulturu, kreativna i obrazovna grupa, sport i rekreacija;
 •  Promocija aktivnog starenja kroz gostovanja, izlete, posete udruženjima penzionera, domovima za stare, učešća na sajmovima za treće doba i slično;
 •  Zastupanje prava starijih kroz mrežu HumanaS i učešće u istraživanjima, fokus grupama, okruglim stolovima, seminarima, tribinama i obeležavanju svih važnih datuma koji se tiču starijih. Podsticanje članica Humanasa da se aktiviraju i zastupaju preporuke Mreže o demenciji po pitanju uspostavljanja registra dementnih, podrške negovatejima dementnih, iniciranju otvaranja Dnevnog boravka za dementne, obezbeđivanju besplatnih pelena i dr;
 •  Dalji razvoj Mreže za podršku porodicama sa dementnim članom. OVDE možete saznati više o ovoj aktivnosti.

Ukoliko ste vi ili neko iz vašeg okruženja u potrebi za besplatnom licenciranom uslugom pomoć u kući, a ispunjavate sledeće kriterijume, pozovite Hleb Života na sledeći broj telefona 011/244-3540.

Naši Donatori: