Rad sa Romskom zajednicom

PODRŠKA U OBRAZOVANJU, PSIHOSOCIJALNOM RAZVOJU I INTEGRACIJI MARGINALIZOVANIH GRUPA DECE (2004-2022)

Kratak opis projekta

Cilj projekta je da se prekine ciklus siromaštva marginalizovanih grupa promovisanjem učestvovanja u razvoju zajednice kroz kontinuirano obrazovanje dece i mladih.
Projekat je na prvom mestu namenjen romskoj deci sa ciljem da završe osnovnu školu i integrišu se u društvo. Pruža im se pomoć da bi se osposobili za bolje integrisanje u obrazovni sistem. Ovo se ostvaruje kroz različite aktivnosti sa decom ranog uzrasta kojima treba podrška da se uključe u predškolski sistem, sa decom koja su već upisana u osnovnu školu, sa mladima koji pohađaju srednju školu, a takođe i sa njihovim roditeljima.

Projekat Hleba života doprinosi smanjenju predrasuda prema Romima koje preovladavaju među neromskom populacijom u školama, lokalnim vlastima i institucijama, i podiže svest o njihovoj odgovornosti i aktivnom radu na poboljšanju uslova života u romskoj zajednici.

Sve ovo podrazumeva saradnju sa nastavnicima u lokalnim školama, predstavnicima lokalnih zajednica odgovornih za obrazovanje i predstavnicima Roma u lokalnim zajednicama i drugim liderima u različitim romskim organizacijama.

Više o programu

Program je otpočeo u aprilu 2004. godine u Beogradu na više lokacija. Sprovodiо se u dve osnovne škole, kolektivnom centru za raseljena lica sa Kosova u Resniku i na dve lokacije u romskim naseljima u Zemunu i Surčinu gde se i dalje sprovodi.

Program se na početku odnosio na decu iz različitih marginalizovanih grupa, kako romsku tako i neromsku, a takođe i na decu raseljenu sa Kosova, koja su imala problem nedovoljne socijalne uključenosti i probleme u učenju i redovnom završavanju škole, bilo zbog siromašta, izbeglištva ili poremećaja u ponašanju izazvanog različitim razlozima.


Program je u svom razvoju prošao kroz tri faze:


 • Prva faza je trajala od 2004. do 2007. godine pod nazivom Podrška u obrazovanju i psihosocijalnom razvoju i integraciji marginalizovanih grupa dece.

U prvoj fazi programom je bilo obuhvaćeno preko 400 romske, lokalne i dece izbegle sa Kosova, kao i njihovi roditelji. U programu je bilo angažovano 13 učitelja, nastavnika, vaspitača, pedagoga i defektologa iz različitih škola i ustanova.

 • Druga faza počinje 2008. i traje do 2012. godine pod nazivom Podrška u obrazovanju i integraciji Romske dece.

Od početka druge faze program se prvenstveno odnosi na podršku u obrazovanju Romske dece i obuhvata decu predškolskog i osnovno-školskog uzrasta.

 • Treća faza je počela 2013. godine i traje do danas pod nazivom Inkluzija Roma kroz aktivno učešće

 • U trećoj fazi, program se proširuje i na podršku mladim Romima i Romkinjama koji pohađaju srednju školu i na njihovo osposobljavanje za potencijalne lidere/lokalne romske pomoćnike za rad sa decom u njihovim naseljima. Hleb Života je osmislio model obuke koji će ih formirati u organizovani potencijal koji će omogućiti dugoročne promene kroz rad sa mlađom romskom decom i odraslima u romskim naseljima.
  Kroz program je do sada prošlo preko 1.000 dece. Obuhvaćena su deca uzrasta od 5 do 15 godna koja su raseljena sa Kosova i lokalna romska deca iz nekoliko romskih naselja na teritoriji Surčina i romskih naselja Bački Ilovik, Marija Bursać i Vojni put u Zemunu.

  Takođe je kroz program podrške u obrazovanju prošlo oko 60 mladih Roma i Romkinja uzrasta od 15 do 18 godina koji su u periodu sprovođenja projekta upisani u srednju školu. Od njih je kroz obuku za potencijalne lidere, prošlo 15 mladih od kojih je petoro njih uspešno završilo program obuke i zatim zaposleno u projektu.

  U zadnjoj fazi se u program na godišnjem nivou uključuje oko 170 Romske dece i mladih od 5 do 18 godina, kao i njihovi roditelji.


  Strateški dokumenti na koje se oslanja program od 2004 do 2020


  •  Prvi dokument koji je bio smernica za donošenje ciljeva našeg programa bila je Strategija za smanjenje siromaštva usvojena od strane Vlade Srbije oktobra 2003. godine.

  •  Zatim je donesena Deklaracija Dekade inkluzije Roma 2005-2015 potpisana od strane vlada 8 zemalja jugoistočne Evrope među kojima je i naša zemlja.

  •  Na osnovu prethodnog dokumenta, od strane vlade Srbije donet je dokument Strategija za unapređenje položaja Roma u RS za period 2009-2015.

  U ovom periodu postignuti su izvesni rezultati. Kada govorimo o obrazovanju, povećan je obuhvat Romske dece u osnovnom obrazovanju i ustanovljene su afirmativne mere prilikom upisa učenika i studenata romske nacionalnosti u srednje škole i na fakultete.

  Međutim, glavne prepreke za socijalno-ekonomsku integraciju Roma i Romkinja nisu otklonjene i nije stvoren potpun normativni osnov za sprovođenje dugoročnih mera smanjivanja siromaštva i ostvarivanja suštinske jednakosti građana i građanki romske nacionalnosti, što su bili ciljevi „Strategije za unapređivanje položaja Roma 2009−2015.(Komentar iz Uvoda „Strategije za socijalnu uključenost Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025“)

  •  Zbog toga je od strane Vlade RS doneta nova Strategija za socijalnu uključenost Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025 u cilju smanjenja siromaštva i suzbijanja diskriminacije Roma i Romkinja, odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava lica romske nacionalnosti.

  Dugoročni cilj programa

  Ojačati kapacitete Romske zajednice, da bi kroz proces obrazovanja mogli aktivno da utiču na stvaranje bolje budućnosti svojih zajednica i doprinesu većoj socijalnoj uključenosti.

  Specifični ciljevi i aktivnosti u programu

  CILJ 1. Omogućiti Romskoj deci ravnopravno uključenje i uspešno integrisanje u predškolsko i osnovno-školsko obrazovanje, da bi redovno završavali osnovnu školu i upisali se u srednju školu, i da negujući međusobne odnose i odnose sa drugima ostvaruju svoja osnovna ljudska prava.

  Aktivnosti:

  • Program za pripremu dece uzrasta 5 - 6 godina za uspešan upis u predškolsku ustanovu
  • Časovi pomoći u učenju Romskoj deci koja pohađaju osnovnu školu od 1. do 8. razreda u savladavanju gradiva i rešavanju domaćih zadataka
  • Edukativne, kreativne i druge radionice za razvijanje različitih novih veština i znanja kod dece od 1. do 8. razreda
  • Socijalne aktivnosti u široj lokalnoj zajednici sa decom od 1. do 8. razreda - odlazak u bioskop, zoološki vrt, akva park, organizovanje edukativnih izleta, rekreativno-edukativnih kampova i sl.
  • Redovni roditeljski sastanci. Ovo su neformalni sastanci i različite edukativne radionice sa roditeljima dece koja pohađaju osnovnu školu u cilju njihovog osnaživanja da mogu podržati svoju decu da istraju u školovanju, posebno devojčice, koje češće napuštaju školu


  CILJ 2. Osposobljavanje mladih Roma i Romkinja, potencijalnih romskih lidera, da se kroz proces obrazovanja i primenu modela podrške obrazovnim potrebama u njihovim zajednicama, aktivno uključe u naporu ka stvaranju bolje budućnosti i poboljšanju uslova života Romske zajednice u celini.

  Aktivnosti:

  • Radionice motivacionog i edukativnog karaktera za mlade Rome i Romkinje koji pohađaju srednju školu da bi istrajali u školovanju i usmerili se ka tržištu rada ili daljem obrazovanju nakon završetka srednje škole
  • Obuka potencijalnih mladih Romskih lidera/lokalnih pomoćnika, koji pohađaju srednju školu ili višu/visoku školu, za rad sa mlađom decom u programu i za primenu modela podrške u obrazovanju dece u njihovim Romskim zajednicama.
  • Doprinos Hleba života

   S obzirom na to da ovaj projekat podrške u obrazovanju traje više od 15 godina, možemo reći da je projekat prekinuo generacijski krug nedostatka obrazovanja, jer omogućava svoj deci u romskim naseljima u kojima se projekat sprovodi da uđu u obrazovni sistem i završe obaveznu osnovnu ili srednju školu. Neki učenici upišu čak i višu školu ili fakultet. Ovde nije u pitanju samo učenje i rad na savladavanju školskog gradiva, već i opšte obrazovanje, dobar odnos sa vršnjacima, interakcije, podsticanje kreativnosti i inovativnosti kod dece, kao i prenos znanja i veština izvan škole, u porodici i društvu.

   Doprinos Hleba života sistemskom radu sa decom kako bi se omogućila njihova ukupna integracija u školski sistem, predstavlja primer održivosti, jer se ova „ulaganja“ u decu mogu meriti tokom vremena, dok je prekid generacijskog nedostatka obrazovanja faktor održivosti sam po sebi.

   Sam program je koncipiran na način da pruža znanja i veštine određenim ciljnim grupama (ne samo deci, već i ženama, mladima i odraslima) kako bi pokrenuo promene u njihovom lokalnom okruženju. Korisnici potom svoja znanja i iskustva prenose kako u svom okruženju, tako i kada rade na obrazovanju dece, pružajući dugoročni doprinos sistemskim promenama u romskoj zajednici.

   Pored toga, sve veći broj dece posle osnovne škole upisuje i završava srednju školu. Oni postaju kvalifikovani za zaposlenje i sposobni za obavljanje različitih poslova, uključujući poslove vozača, medicinske sestre, automehaničara, trgovca itd. To prekida krug siromaštva među ovom osetljivom grupom u našem društvu.

   Hleb Života je razvio model za podršku obrazovanju romske dece koji se može replicirati na drugim lokacijama i na taj način osigurava dugoročnu podršku romskoj populaciji.

   (Projekat je 2007. godine dobio jednu od nagrada Erste Fondacije na konkursu Award for Social Integration.)

Naši Donatori: