Prevazilaženje konflikta i prevencija nasilja kod dece i omladine

Prevazilaženje konflikta i prevencija nasilja kod dece i omladine

O Programu


Donator: Christliche Fachkrafte International

Program je podržala Nemačka vlada,
Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj

Vreme izvođenja projekta: 2007 - 2010


Pozadina Projekta

Nakon perioda rata i nemira devedesetih godina na prostorima bivše Jugoslavije, velikog priliva izbeglica i raseljenih lica sa Kosava u Srbiji među kojima su deca bila posebno osetljiva grupa, i početka tranzicije društva iz socijalizma ka demokratiji početkom dvehiljatitih, nametnula se potreba za programima koji bi podsticali promene u društvu u pogledu poštovanja ljudskih prava, osnovnih sloboda pojedinaca, uvažavanja drugih etničkih, nacionalnih i verskih zajednica u oblasti mira i tolerancije.

Hleb Života je kroz humanitarne programe razvio dobru saradnju sa osnovnim školama u Beogradu među kojima je veliki broj nastavnika iskazao potrebu za ovakvim programima edukacije kako bi bili osposobljeni da rade na prevenciji pojave sve većeg nasilja i konflikta među decom što značajno remeti nastavni proces i atmosferu u školama.

Opšti cilj projekta: Ponovno uspostavljanje zdravog društva sa svim različitostima i uzajamnim poštovanjem kao i uspostavljanje primerenog dijaloga.Opšte postavke koncepta programa Prevazilaženja konflikta i prevencije nasilja kod dece i omladine

Polazi se od činjenice da uzroci za nastajanje konflikta leže u nerazumevanju postojećih razlika (Martin Buber).

Potrebno je naučiti da se drugi ne posmatraju kao loši već kao drugačiji. Teoriju je potrebno učiniti praktičnom i na tome treba raditi. Ukoliko želimo da stvaramo mir, potrebno je da uložimo određeni napor. U tom procesu moramo poći od sebe.

Korišćenjem posebno prilagođenog testa strukture ličnosti deca se uče da razumeju sebe i druge. Kroz različite vežbe uči se razumevanje i odnos prema različitim strukturama ličnosti. Osim toga stiče se uvid u raznolikost mogućnosti sinergijskih efekata koji leže u različitostima.

Ciljna Grupa : Učitelji, nastavnici, učenici i roditelji.


Ciljevi programa:

  •   Da se u školama prevazilaženje konflikta usvoji kao proces koji je moguće rešiti putem učenja prihvatanja i poštovanja različitosti
  •   Putem kvalifikovanih pedagoških mera prilagođenih posebnoj situaciji i okolini u kojoj žive deca, posredovati u pružanju neophodne osnove za zdrav i miran razvoj
  •   Pomoći deci da razumeju puteve koji vode ka agresiji
  •   Nastavnici, deca i uopšte škole se na taj način kreću ka stvaranju novih potencijala, ka sinergijama

Očekivani rezultati programa

Nastavnici se osposobljavaju da prihvataju različitosti i to primenjuju u procesu nastave, odnosno obučavaju se da prepoznaju, redukuju i sprečavaju agresiju tj. konflikte. Obučavaju se da putem novog metoda bolje koriste induvidualni pristup deci.

Deca se uče da prepoznaju uzroke konflikata i da se bolje snalaze u konfliktnim situacijama. Osim toga deca će stečena znanja o rešavbanju konflikta prenositi na svoju okolinu.

Škola dobija razvijen metod za smanjenje konflikata i agresije (dijagnostika) radi očuvanja mira.


Sprovođenje programa

Edukaciju nastavnika i razvijanje ovih metoda zajedno sa timom profesora i psihologa beogradskih osnovnih škola sprovodio je stručnjak iz Nemačke, prof.Dr. Michael Dieterih koji vodi Institut za primenjenu psihologiju (Institut fur Praktische Psychologie -IPP) u Frojdenštatu.

Čitav program je pratio mirovni stručnjak iz Nemačke, ujedno predstavnik donatora.

Hleb Života je sprovodio implementaciju programa u Beogradu.

Program se sprovodio u 5 osnovnih škola na teritoriji Beograda. Obučeno je ukupno 13 učitelja i nastavnika iz škola koji su osposobljeni da sami sprovode ovaj metod u školama ali i da kao edukatori sprovode seminare u cilju proširenja programa. Svaki osposobljen nastavnik i učitelj je dobio Certifikat overen od strane ovlašćenog stručnjaka iz Nemačke koji je sprovodio program u Srbiji.

Seminar sa ciljem upoznavanja sa glavnim sadržajem programa i predstavljanjem uticaja programa na ponašanje učenika koji su učestvovali u programu, održan je za 130 nastavnika i učitelja iz 5 osnovnih škola gde se program odvijao.

Programom je bilo obuhvaćeno ukupno 13 odeljenja 4., 5. i 6. razreda sa ukupno 299 učenika za vreme dve školske godine.

Na kraju 2008/2009. školske godine održana je prezentacija programa na Saboru učitelja Srbije gde je učestvovalo 1.200 učitelja. Program je naišao na dobar prijem kod učitelja.

Krajem 2009. godine podnet je zahtev za akreditaciju programa kod Ministarstva za prosvetu, pošto je Savez učitelja Srbije bio spreman da aktivno podrži zahtev za akreditaciju.

Urađen je potreban materijal takozvani „kofer“ za sprovođenje programa koji sadrži Priručnik u kome su objašnjeni teorijska osnova programa i postupci, kao i nastavni plan i detaljno urađene pripreme za časove za rad u toku jedne školske godine. Postoje i plakati potrebni za rad na času, upitnik za učenike i test strukture ličnosti za odrasle, kao i CD sa filmom koji je snimilo jedno odeljenje škole gde se vidi kako primeniti znanje stečeno na časovima o ophođenju prema konfliktima i sprečavanju razvijanja agresije. Uz pomoć ovog materijala nastavnici mogu nakon pohađanja dva seminara da samostalno održavaju časove.

Naši Donatori: